ژاپنی‌ها و تبدیل تهدید سالخوردگی به فرصت!

این یادداشت در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ در روزنامه شرق به چاپ رسیده است. http://www.sharghdaily.ir/News/163275/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA می‌دانید مسن‌ترین کشور دنیا کجاست؟ براساس آمار سازمان ملل، ژاپن با ٢٧ درصد جمعیت بالای ٦٥ سال، مسن‌ترین کشور دنیا محسوب می‌شود. اما از سوی دیگر کاهش نرخ زاد و ولد و بازار ثروتمندش باعث شده است تا به ژاپن از دو منظر، نگاه ویژه‌ای …