چرا همیشه در حبابِ اعتمادبه‌نفس زندگی می‌کنیم؟!

این یادداشت در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ در روزنامه شرق به چاپ رسیده است. http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/185329/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%90-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F! فرض کنید در حال رانندگی هستید. صدایی از گوشی موبایلتان می‌شنوید و گوشی را برمی‌دارید تا ببینید چه خبر است؟ پیامکی یا پیامی در تلگرام آمده است که می‌خواهید سریع جواب بدهید. یک نگاه به جلو می‌اندازید و یک نگاه به گوشی و با تکرار …